Krótka charakterystyka, dane statystyczne gminy

Gmina Nowogród jest zlokalizowana w powiecie łomżyńskim na Podlasiu na terenie Międzyrzecza Łomżyńskiego. W bliskim sąsiedztwie położone są gminy Miastkowo, Łomża, Mały Płock i Zbójna. Tereny te otaczają dwie rzeki: Narew oraz ujście rzeki Pisa. Umiejscowienie gminy oraz łączące się ciągi wodne i dostęp do gruntów sprawia, że głównym dochodem dla wielu mieszkańców jest rolnictwo oraz szeroko pojęta turystyka. Obszar o wielkości 100,98 km2 zamieszkuje około 4100 mieszkańców. Ziemie użytkowane przez rolników stanowią 68% całej powierzchni, z kolei użytki rolne 21%.

Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie: kontakt, numer telefonu, adres

Urząd Miasta i Gminy Nowogród
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
tel./fax (86) 217 55 20
e-mail: umnowogrod@wp.pl
strona internetowa: www.um-nowogrod.pbip.pl

Herb i lokalizacja

Otrzymaj dotację rządową w ramach programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko.

Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla: 1. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej 2. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne 3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych 4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych 5. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła. Czytaj więcej o kredycie na fotowoltaikę.

Ulga podatkowa na montaż i zakup paneli fotowoltaicznych, paneli słonecznych

Najwyższe możliwe odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 000 zł. Taka dotacja obowiązuje wraz z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykład z życia: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku.

Panele słoneczne na dachach budynków

Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku. Dowiedz się więcej o instalacjach fotowoltaicznych.


Historia regionu

Pierwotne osady istniały tu już IX i XII wieku, gdyż w trakcie wykopalisk archeologicznych odnaleziono na tych terenach szereg naczyń z gliny, narzędzi oraz ozdób pochodzących z tamtego okresu. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1427 roku, kiedy to Nowogród otrzymał prawa miejskie. Teren ten mógł cieszyć się wówczas z silnego rozwoju ze względu na obecność lokalnych rzemieślników zajmujących się wytwarzaniem dóbr, handel oraz produkcją miodu. Znacznie później bo w XIX wieku region ten pełnił zupełnie odmienną funkcję, a mianowicie stał się miejscem do uprawiania rolnictwa. Trwająca I wojna światowa dość znacznie wpłynęła na Nowogród, który trzeba było mozolnie odbudowywać. Ziemie te niegdyś zamieszkiwało liczne grono Żydów stanowiących blisko połowę społeczności. Większość z nich została zamordowana w trakcie trwających walk. Miasta nie ominęła także II wojna światowa, podczas której bohaterską podstawą wykazali się również mieszkańcy. Mimo starań nie udało się ocalić Nowogrodu, który trzeba było odbudować z ruin.

Walory przyrodnicze

Gmina Nowogród jest siedliskiej licznej fauny i flory. Wynika to z korzystnego położenia i otoczenia nieregulowanych rzek Narew oraz Pisa. Występują tu starorzecza, zbiorniki wodne z mulastymi brzegami, śródlądowe murawy napiaskowe, łąki trzęślicowe, łęgi wierzbowe i wiele innych. Znajdziemy tu kilka punktów widokowych oferujących niezapomniane widoki na Puszczę Kurpiowską, wzgórza morenowe, łąki i lasy. Obecność lasów na tych terenach zapewnia nie tylko walory turystyczne, zielone tereny pełnią rolę różnorodności biologicznej. Obecne są tu również kompleksy leśne bogate w roślinność i miejscową dziką zwierzynę.

Rolnictwo oraz ochrona środowiska

Rolnictwo jest obok turystyki główną dziedziną gospodarki na terenie gminy Nowogród. Występują tu gleby niskich klasy (V-VI) i większość gospodarstw rolnych jest średniej wielkości. Znacznie ponad połowa (65%) tutejszych działalności rolnych to tereny o powierzchni do 10 hektarów. W ostatnich latach obserwujemy jednak wzrost liczby gospodarstw większych do 15 ha i powyżej (17%). Gleby ograniczają ilość upraw, rolnicy stawiają przede wszystkim na hodowle bydła mlecznego oraz produkcję mieszaną. Działalność pozarolniczą prowadzi na tym terenie około 30% gospodarstw. Gmina Nowogród stawia na ochronę środowiska i komfort mieszkańców. Sieć wodociągów pokrywa już 99% terenów. O zachowanie czystości dba funkcjonująca na tym terenie mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków. Rozwiązaniem na miarę XXI wieku jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych w filtry roślinne. Są one w stanie oczyścić ścieki w stu procentach. Tak jak w całej Polsce, tak i w gminie Nowogród obowiązuje segregacja odpadów komunalnych.