Krótka charakterystyka

Gmina Stary Lubotyń zlokalizowana jest w powiecie ostrowskim, w północno–wschodniej części kraju. Dogodne warunki inwestycyjne terenów wynikają ze stosunkowo dogodnego położenia w niedalekiej odległości od dwóch dużych aglomeracji miejskich: Warszawy i Białegostoku. Ziemie ulokowane w dorzeczu rzeki Bug i Narew są wciąż niewykorzystanym potencjałem rozległego terenu. Obszar o powierzchni 10 949 ha zamieszkuje około 3900 osób. Zdecydowaną większość terenów zajmują użytki rolne (8532 ha), użytki leśne zajmują 1721 ha.

Zadzwoń do Urzędu Gminy Stary Lubotyń: dane kontaktowe

Urząd Gminy Stary Lubotyń
07-303 Stary Lubotyń
tel. (29) 644-64-22
e-mail: gmina@lubotyn.pl
strona internetowa: www.lubotyn.pl

Dopłaty do fotowoltaiki poprzez program rządowy Czyste Powietrze

Czyste Powietrze jest programem pozwalającym na ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Wsparcie finansowe można otrzymać w dwóch formach: dotacji lub pożyczki. Głównym warunkiem ubiegania się o pomoc jest w przypadku istniejących obiektów: wymiana kotła lub pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. Z kolei dla nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. Zobacz też inne gminy, gdzie można montować panele PV na dobrych warunkach.

Przykład montażu fotowoltaiki na dachu budynku

Program rządowy pozwala sfinansować następujące zadania: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, instalację Odnawialnych Źródeł Energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, wymiany starych pieców/kotłów na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych, ocieplenia przegród w obiektach mieszkalnych, instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła.

Niższe koszty zakupu paneli słonecznych dzięki ulgom podatkowym

Najwyższe odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Dofinansowanie funkcjonuje dzięki ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł.

Podatek, który należy odprowadzić w normalnych warunkach wynosi 1260 zł (7000 x 18% = 1260 zł). Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Panele PV z ulgą podatkową dla rolników

Jeszcze inna, podobna ulga działa w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Jest to 25-procentowa forma odliczenia, którą najlepiej obrazują przykłady z życia. Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku.

Wraz z obowiązującą ulgą, skorzystał z obniżenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat. Zapoznaj się z ofertą na fotowoltaikę.


Historia regionu

Oficjalny zapis o istnieniu terenów pod nazwą Lubotyń widnieje w dokumentach urzędowych z 1439 roku. Ówczesne ziemie znajdowały się we władaniu Mazowsza, następnie funkcjonowały jako część guberni łomżyńskiej w trakcie panowania carskiego. Układ ten obowiązywał do 1938 roku, kiedy to tereny Lubotynia utrzymały się w dawnych granicach, z kolei Ostrów Mazowiecką wydzielono jako fragment województwa warszawskiego. Dopiero w 1957 tereny te ponownie przyłączono w skład Mazowsza, z kolei rok później do powiatu ostrowskiego przyłączono dawną gromadę Turobin Stary.

Z czasem reformę lokalnego samorządu dokonano dzięki zmianom legislacyjnym z 1998 roku. Właśnie wtedy doszło do podziału gminy Stary Lubotyń na 25 sołectw i włączenie jej w poczet powiatu ostrowskiego położonego na Mazowszu. O bogatej niegdyś historii regionu świadczą znalezione na terenie Gniazdowa dawne groby jamowe. Są one dowodem na istnienie na tych terenach wpływów rzymskich. Osady na tych terenach skupiały się wokół dwóch głównych punktów: osada w dolinie Nurca i Bugu oraz osada nad rzeką Orz. Według badań wykopaliskowych pierwsze osadnictwo istniało tu już między X–XI wiekiem. Ówcześni rzemieślnicy zajmowali się przede wszystkim hutnictwem i garncarstwem.

Mieszkańcami ówczesnych osad na terenie Starego–Lubotynia była przede wszystkim ludność chłopska oraz rycerstwo. Pamiątkę o tutejszym osadnictwie stanowią trzy grody zlokalizowane w Chmielewie i Świerży. Graniczne ziemie stanowiły też istotny element systemu obronnego zlokalizowanego w ciągu rzek Orz i Narwi. Fragmenty dawnych systemów obronnych ciągną się od Świerży aż do Lubotynia.