Urząd Gminy w Krasnosielcu-dane teleadresowe

Urząd Gminy w Krasnosielcu
ul. Rynek 39
06-212 Krasnosielc
tel./fax (29) 717-50-74
e-mail: ugkrasnosielc@post.pl
strona internetowa: www.gminakrasnosielc.pl

Ekologiczna pożyczka na fotowoltaikę – ekopożyczka PKO BP

Kilka banków oferuje różnego rodzaju formy kredytowania instalacji PV. Najkorzystniejszą z nich jest dotychczas pożyczka oferowana przez bank PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Bank oferuję kwotę pożyczki od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Co najważniejsze, całą pożyczkę możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Jest to jeden z instrumentów finansowych, który wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych dążących do wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczne.

PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz dotychczasowych klientów. Niezbędnym do spełnienia wymogiem do uzyskania pożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających zakup urządzeń fotowoltaicznych za kwotę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%. Poznaj lepiej instalacje fotowoltaiki.

Inwestycja bez podatku – ulga podatkowa na instalacje PV

Przykład 1: podatek dochodowy od osób fizycznych

Najwyższe odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji PV) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takim wypadku trzeba zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku.

Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Przykładowa instalacja fotowoltaiczna na budynku mleczarni
Przykład 2: ulga podatkowa w rolnictwie

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Właściciel gospodarstwa rolnego może skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Obrazuje to dobrze pewien przykład: Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Przeglądaj ofertę paneli słonecznych dostępnych na rynku.

Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To umożliwia skuteczne zmniejszenie poniesionych na fotowoltaikę kosztów o wysokość podatku. Dzięki temu klient nie musiał pokrywać kwoty z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.


Gmina Krasnosielc znajduje się w północnej części Mazowsza, w powiecie makowskim. Tereny o powierzchni 166,96 km2 są obszarem należącym do Zielonych Płuc Polski. W gminie mieszka niespełna 7000 osób. Niespełna 30% tutejszej gminy zajmuje kompleks leśny należący do dawnej Puszczy Płodownickiej. Główną atrakcją przyrodniczą regionu jest rezerwat „Zwierzyniec” wraz ze ścieką edukacyjną.

Rozwój i gospodarka

Podstawowy dochód mieszkańców gminy stanowi działalność typowo rolnicza, co jest spowodowane znaczną powierzchnią gruntów rolnych zajmujących prawie ¾ powierzchni. Głównym sektorem jest uprawa zbóż oraz hodowla zwierząt. Znajdziemy tu również średniej wielkości firmy trudniące się obróbką drewna, handlem oraz transportem. Ostatnie lata przyniosły gminie stabilny wzrost, za czym idzie szereg inwestycji zmierzających do poprawienia komfortu mieszkańcom, przy jednoczesnej dbałości o ekologię w regionie i wygląd wsi. Infrastruktura w postaci dróg asfaltowych, modernizacja istniejących szlaków transportowych, chodników, montaż oświetlenia, budowa parkingów – te zadania zostały zrealizowane, a przed włodarzami wciąż stoją nowe wyzwania.

Jedną z nich jest rekultywacja wysypiska śmieci położonego we wsi Krasnosielc Leśny. Innym ważnym zadaniem jest stworzenie warunków do rozwoju terenów rekreacyjnych oraz budowy obiektów sportowych. To jednak ekologia jest głównym czynnikiem, który będzie w najbliższych latach decydował o rozwoju. Gmina Krasnosielc jako jedna z pierwszych w regionie powiatu makowskiego postawiła na proekologiczne postawy kreowane na każdym kroku. Każdego roku realizowane są zadania mające na celu uświadamianie lokalnej społeczności.

Kilka słów o historii

Centralnym punktem gminy jest miejscowość Krasnosielc z bogatą, ponad 600 – letnią historią. Nie brakuje tu jednak znacznie starszych miejscowości jak Drążdżewo stanowiące dawniej ciąg komunikacyjny od Królewca do Warszawy. Podstawową działalnością prowadzoną na tych ziemiach w latach 1824 – 1869 było rzemieślnictwo oraz przemysł sukienniczy. Niestety w wyniku powstania styczniowego pod koniec 1869 roku Krasnosielc utracił prawa miejskie. Ciekawostką historyczną regionu jest pochodzenie rodziny Warnerów będących właścicielami amerykańskiej wytwórni filmowej Warner Bros. Podstawowe zabytki zachowane do dziś to m.in. kapliczka z 1831 roku w Drążdżewie oraz kościół klasycystyczny z XVIII wieku w Krasnosielcu.

Gmina Krasnosielc swoją nazwą zawdzięcza poecie Zygmuntowi Krasińskiemu, który bardzo często w pisanych listach kierował słowa o łąkach należących właśnie do rodziny Krasińskich. Teren gminy w obecnym stanie otacza rzeka Orzyc. Organizowane są tam spływy kajakowe śladem walk w trakcie powstania z 1863 roku. Bohaterstwo wojsk walczących na ziemiach gminnych jest zapisane na kartach historii. Mazowsze od wieków było polem znaczących bitew. Zaledwie jedną z nich wygrały polskie oddziały partyzanckie i to właśnie na terenie obecnej gminy Krasnosielc. Słynna bitwa pod Drężewem zakończyła się niespodziewanym zwycięstwem wojsk polskim, mimo iż wojska carskie miały trzykrotną przewagę. Dziś region ten słynie ze spokoju i organizowanych dużych wydarzeniach wiejskich. Jednym z nich są Dni Krasnosielca mające swoją wieloletnią historię. W trakcie wydarzenia odbywa się zlot motocyklowy oraz zawody wędkarskie. Lokalna muzyka i folklor jest prezentowany w trakcie Przeglądu Zespołów Zapustnych.