Położenie gminy

Gmina Myszyniec jest zlokalizowana w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim w północno – wschodniej części kraju. Miejsce to jest położone w ciągu drogi krajowej nr 53, a odległość od najbliższego głównego miasta regionu wynosi 38 km. Sąsiadującymi gminami są tu należące do województwa mazowieckiego gminy: Baranowo, Czarnia, Kadziło, Łyse oraz gmina Rozogi wchodząca w skład województwa warmińsko – mazurskiego. Gmina Myszyniec jest gminą wiejsko – miejską.

Numer telefonu, adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

Urząd Miejski w Myszyńcu
ul. Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie
tel. +48 29 772 11 41
e-mail: urzad@myszyniec.pl
strona internetowa: www.myszyniec.pl

Krótki rys historyczny

Powstanie gminy jest związane nierozerwalnie z utworzeniem na tych terenach osady pod nazwą Myszyniec. Założycielami byli w 1654 roku Jezuici, którzy zapoczątkowali zresztą stopniowy rozwój. Na terenie ówczesnej osady wybudowano szkołę, utworzono też karczmę oraz miejscowe targowiska. Miejscowi trudnili się wtedy głównie rolnictwem, nie brakowało także rzemieślników, czy bartników. Ci ostatni prowadzili swoją działalność na terenach leśnych. Jest to w obecnych czasach nietypowe działanie, a wówczas było standardem na tychże terenach.

Mazowsze objęte wieloletnimi konfliktami zbrojnymi dotknęło również gminę Łyse w czasie trwania Potopu Szwedzkiego. Następnie miejsce miało Powstanie Styczniowe oraz bitwa z 1863 roku, która miała miejsce w osadzie i okolicach. Myszyniec jako miejscowość utracił prawa miejskie, które przywrócono w 1993 roku. Obecnie tereny gminy Myszyniec są jednym z podstawowych kultywatorów tradycji i kultury obecnej tu od wielu lat. Mieszkańcy dbają o propagowanie kultury nieznanej wielu przybyłym w to miejsce osobom. Włodarze organizują każdego roku interesujące wydarzenia, gdzie prezentowane jest kulturowe dziedzictwo i bogactwo regionu kurpiowskiego.

Sztuczne zbiorniki w służbie gminy oraz fauna i flora

Gmina Myszyniec nie posiada własnych, naturalnych zbiorników wodnych. Na jej terenie rozlokowano jednak dwa sztuczne zbiorniki retencyjne, które w razie potrzeby można będzie wykorzystać. Jeden z nich znajduje się na rzece Rozoga, drugi natomiast położony jest w miejscowości. Oba akweny znajdują swoje zastosowanie w rolnictwie, w przypadku powodzi, są także wykorzystywane w celach rekreacyjnych. Tereny gminy Myszyniec są bogate w szereg rzadko występujących w Polsce i Europie gatunków roślin. Znajdziemy tu liczną roślinność występującą na podmokłych torfowiskach: brzoza niska, turzyce, wierzba lapońska, czy borówkolistna. Wśród drzew królują tu dęby, graby zwyczajne, klony zwyczajne, wiązy górskie, buki zwyczajne, arniki górskie, sasanki wiosenne, jesiony wyniosłe, czy lipy drobnolistne.

Niespotykanymi odmianami roślin, które znajdziemy na tych terenach są: sparceta piaskowa, goździk piaskowy, szczodrzeniec rozesłany, zawilec wielokwiatowy. Tereny leśne obejmują blisko 24% gminy Myszyniec. Tereny gminy Myszyniec zamieszkują bardzo różnorodne gatunki zwierząt. Kurpiowszczyznę zamieszkują dziki, lisy, jelenie, kuny, sarny, ale też znacznie rzadziej występujące wilki, łosie, borsuki, a niekiedy nawet rysie. Wśród ptactwa najczęściej spotkamy tu gatunki drapieżne: orła krzykliwego i orła bielika, myszołowy, jastrzębie, sowy. Wielbiciele ornitologii mogą liczyć na liczne obserwacje ptactwa: jaskółek, drozdów, skowronków, kosów, bocianów, słowików oraz żurawi.

Inwestycje na rzecz mieszkańców i przemysłu lokalnego

Gmina Myszyniec inwestuje głównie dzięki środkom zewnętrznym. Ciągle rozwijane są inwestycje zmierzające do wyposażenia okolicznych domostw w nowoczesną kanalizację i dostęp do nowoczesnych wodociągów. Ostatnie lata to szereg poczynionych inwestycji m.in. budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina”, budowa gminnej oczyszczalni ścieków, modernizacja kotłowni węglowej MOKSiR, rozbudowa drogi gminnej Myszyniec Stary.

Przykładowa inwestycja w farmę fotowoltaiczną w powiecie ostrołęckim.

farma fotowoltaiczna, źródło zdjęcia: eOstroleka

Dofinansowanie fotowoltaiki w formie ekopożyczki PKO BP

Jedną z ciekawszych ofert działających na rynku jest pożyczka PKO BP na zakup instalacji fotowoltaicznych z oprocentowaniem zmiennym 4,99% oraz prowizją 0,99%. Możemy otrzymać sumę od 1000 zł do nawet 50 000 zł. Pełną kwotę pożyczki możemy przeznaczyć na kupno oraz montaż paneli słonecznych. Taka forma finansowania wspiera inwestycje w gospodarstwach domowych zmierzających do wyposażenia budynku w instalacje fotowoltaiczne.

PKO Bank Polski swoją ofertę pożyczek kieruje do nowych oraz aktualnych właścicieli kont bankowych. W celu uzyskania wsparcia wystarczy zgłosić się do regionalnej placówki banku. Podstawowym warunkiem otrzymania ekopożyczki z oprocentowaniem zmiennym 4,99% jest dostarczenie faktur potwierdzających nabycie urządzeń fotowoltaicznych za sumę wynoszącą przynajmniej 85% kwoty kredytu. Na dostarczenie dokumentów mamy trzy miesiące liczone od dnia otrzymania wsparcia. W razie niedopilnowania terminu musimy liczyć się z nałożeniem znacznie wyższego oprocentowania zgodnego z aktualnym poziomem odsetek maksymalnych, czyli około 10%. Zobacz gdzie zamówić fotowoltaikę.

Inne formy finansowania instalacji fotowoltaicznych: ulga podatkowa na zakup paneli słonecznych

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł.

To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku. Dzięki temu klient nie zapłacił nawet złotówki z tytułu podatku. Pokazujemy też inną sytuację, gdy klient także nabył instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik będzie jednak rozliczał się w okresie 15 lat z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie będzie płacił podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat.

Kolejna ulga na panele słoneczne dla osób fizycznych odprowadzających podatek dochodowy

Maksymalne odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota za zakup instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 tys. zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praktyczny przykład: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiej sytuacji należy zapłacić 18-procentowy podatek od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł. Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku.

Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł) co daje nam podstawę opodatkowania wynoszącą 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.