Położenie i wykorzystanie ziemi

Gmina Płoniawy–Bramura zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. Tereny o powierzchni 12 491 ha zamieszkuje około 6000 osób. Zdecydowaną większość ziem zajmują użytki rolne, które są z powodzeniem wykorzystywane do uprawy zbóż i hodowli bydła. To właśnie tutaj odbywa się ważne dla hodowców wydarzenie – Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Jej głównym celem jest przybliżenie regionu jako doskonałego miejsca do hodowli krów mlecznych i produkcji mleka. Wydarzenie to ma już kilkunastoletnią historię i na stałe wpisało się w kalendarz regionalnych spotkań rolników.

Adres pocztowy i telefon: Urząd Gminy Płoniawy-Bramura

Urząd Gminy w Płoniawy-Bramura
06-210 Płoniawy-Bramura
tel. (029) 717-80-61
e-mail: ug-ploniawy@netbis.com.pl
strona internetowa: www.ploniawy-bramura.pl

Urząd Gminy Płoniawy-Bramura

Dofinansowanie do zakupu pieca, fotowoltaiki, paneli słoneczych

Czyste Powietrze to program ułatwiający ograniczenie lub całkowite wykluczenie emisji pyłów obecnych w atmosferze poprzez proces spalania w piecach domowych. Podstawowym zadaniem programu jest wymiana kotłów i pieców starej generacji, a także termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu skutecznego zarządzania energią. Pozwala to ponosić niższe koszty ogrzania budynków, ale również chronić środowisko. Sprawdź w jakich gminach montowana jest fotowoltaika.

Pomoc finansową można otrzymać w formie dotacji lub pożyczki. Aby starać się o wsparcie inwestycji należy spełnić następujące warunki: w przypadku istniejących obiektów konieczna jest wymiana kotła/pieca na źródło ciepła spełniające zasady programu. W przypadku nowych budynków jest to kupno i montaż pieca/kotła zgodnego z wymaganiami programu. W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie dla: 1. Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) 2. Wymiany stolarki drzwiowej i okiennej 3. Wymiany starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz kupno i montaż nowych 4. Docieplenia przegród w obiektach mieszkalnych 5. Instalacji wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła.

Ulga podatkowa na panele PV, fotowoltaikę dla rolników

Najwyższe odliczenie wielkości poczynionej inwestycji (kwota nabycia instalacji fotowoltaicznej) od podstawy podatku dochodowego wynosi 53 000 zł. Taka dotacja obowiązuje zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykład z życia: W ciągu roku otrzymujesz dochody na poziomie 60 tys. zł, z kolei suma całej inwestycji na fotowoltaikę wynosi 53 tys. zł. W takiem wypadku trzeba zapłacić 18% podatku od kwoty dochodu co daje nam 10 800 zł.

Korzystasz jednak z przysługującej Ci ulgi podatkowej, czyli odliczenia wartości inwestycji w panele słoneczne od podstawy podatku. Odejmujemy więc od dochodu 60 tys. zł, wartość inwestycji (53 tys. zł). Otrzymujemy w ten sposób podstawę opodatkowania: 7 tys. zł. Podatek, który musisz w normalnym trybie uiścić wynosi 1260 zł: 7000 x 18% = 1260 zł. Przy inwestycji w fotowoltaikę masz prawo do zwrotu z tytułu różnicy między podatkiem pobranym w zaliczkach (10 800 zł), a faktycznie należnym podatkiem po odliczeniu: 1260 zł. Suma dotacji w takim wypadku wynosi aż 9540 zł! I tyle środków zostanie przelane na Twoje konto bankowe w ramach zwrotu podatku.

Opusty na panele słoneczne dla rolników

Popularna ulga inwestycyjna przysługuje w formie odliczenia od naliczonego podatku rolnego. Możemy skorzystać z 25-procentowego odliczenia. Jak to funkcjonuje w praktyce? Klient, który korzysta z usług firmy oferującej panele słoneczne zakupił instalację fotowoltaiczną za sumę 60 tys. zł. Podatek rolny jaki dotychczas uiszczał wynosił 15 tys. zł. W sytuacji bez odliczenia od podatku musiałby zapłącić kwotę 15 tys. zł w formie podatku. Zgodnie z obowiązującą ulgą, skorzystał ze zmniejszenia podatku o sumę 25% wartości zrobionej instalacji PV, co daje nam kwotę 15 tys. zł. To ostatecznie pozwala zmniejszyć poniesione za fotowoltaikę koszty o wysokość tego podatku.

Warto też przedstawić inny przypadek, gdy klient także nabywa instalację za kwotę 60 tys. zł. Klientowi naliczono podatek rolny w kwocie 1 tys. zł rocznie. Mężczyźnie przysługuje 25% ulgi podatkowej dla sumy instalacji: 15 tys. zł. Rolnik jednak rozlicza się w okresie piętnastoletnim z miesięczną ratą 1 tys. zł. Tutaj sytuacja wygląda identycznie jak poprzednio i rolnik nie płaci podatku rolnego przez cały okres piętnastu lat. Dowiedz się więcej o fotowoltaice w domu, gospodarstwie, firmie.

Krótki zarys historyczny

Płoniawy–Bramura to tereny mogące występować już dawno, nie zachowano jednak wystarczającej ilości dokumentów. To właśnie daty zawarte w historycznych zapisach przyjmowane są jako początki istnienia. Pierwszy zapis o istnieniu wsi Płoniawy pochodzi dopiero z drugiej połowy XIV wieku. Wielu badaczy wskazuje jednak na możliwość istnienia osadnictwa na tych terenach znacznie wcześniej, jeszcze za panowania rzymskiego. Przebiegały tędy pierwsze szlaki handlowe ulokowane w dolinie rzeki Narew. Region ten zawsze był miejscem rozwoju rolnictwa, obarczony trudną historią wojen ze Szwedami w XVII wieku oraz dwiema wojnami światowymi.

Do dziś znajdziemy tu istotne zabytki jako miejsca pamięci o losach historycznych gminy Płoniawy–Bramura: kościół drewniany z XVII wieku wraz z dzwonnicą w Węgrzynowie, dwór z XIX wieku w Jaciążku, zespół dworski z parkiem z XIX wieku w Szczukach i cukrownię z XIX/XX wieku w Krasińcu. Pierwsze zalążki samorządów na tych terenach pochodzą z 1918 roku, jednak trwające wojny uniemożliwiały prowadzenie skutecznych działań w celu rozwoju. Tereny te nawet z biegiem lat (1954 – 1973) wciąż funkcjonowały jako gromady, podział na gminy wprowadzano stopniowo dopiero w latach 1973 – 1983.

Użytki rolne

Gleby występujące w gminie Płoniawy–Bramura charakteryzują się różnym podziałem klas bonitacyjnych. Znajdziemy tu czarnoziemy, gleby płowe, brunatne wyługowane, murszowate. Ponad połowa wszystkich ziem posiada gleby brunatne (III i VI klasa bonitacyjna). Przeważają one na południu i południowym wschodzie regionu. Uprawiane są tu żyto, zboża pastewne, łubin. Gleby płowe natomiast zajmują niespełna 33% powierzchni i znajdziemy je na zachodzie. Klasa ta pozwala na uprawę na tych terenach pszenicy, wysokiej jakości żyta. Czarnoziemy stanowią blisko 10% gruntów ornych i są zlokalizowane w pobliżu szlaków wodnych. Gleby te posiadają bardzo dużą ilość składników pokarmowych. Patrząc na użytki rolne całościowo możemy stwierdzić, iż dominuje tu IV klasa bonitacyjna. Taki stan rzeczy przyczynia się do bardzo dobrych plonów rocznych i zapewnia należyte warunki do hodowli zwierząt.

Walory przyrodnicze

Gmina Płoniawy–Bramura jest objęta obszarem Zielonych Płuc Polski, co predysponuje region do jak największej dbałości o środowisko. Jako, że większość ziem podlega pod tereny rolnicze, nie znajdziemy tu zbyt licznych kompleksów leśnych. Różnorodne obszary znajdziemy na południu i w centrum regionu, gdzie obecne są dopływy rzeki Orzyc oraz szereg ekologicznych cieków wodnych w dolinie rzeki Węgierki. Głównym miejscem dla turystyki i rekreacji jest kompleks leśny „Płoniawy”, gdzie znajdziemy liczne gatunki drzew oraz napotkamy na dziką zwierzynę.