0 Comments

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 rozpoczął nabór wniosków o dotacje w ramach odnawialnych źródeł energii. Wsparcie w formie grantów będzie realizowane zgodnie z działaniem 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródeł energii. Kto skorzysta z pomocy finansowej na Podlasiu?

Podmioty objęte wsparciem oraz wymagania

Wsparcie w formie grantów obejmie inwestorów, którzy zdecydowali się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych bądź też kolektorów słonecznych. Dotacja obejmie systemy PV o łącznej mocy do 2 MWe/MWt montowane na dachach domów, czy też obiektach jednorodzinnych. Wymaganiem jest tu wykorzystanie pozyskanej energii na własne potrzeby. W grę nie wchodzi korzystanie z fotowoltaiki do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej. Moc systemu fotowoltaicznego, kolektorowego należy dopasować do zużycia energii elektrycznej w ciągu roku. Przyjęto wymóg, iż całkowita ilość generowanej energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym nie może być wyższa niż 120% całkowitej ilości energii uzyskanej z sieci energetycznej.

Ze wsparcia wykluczone zostały budynki, których dachy pokryto eternitem. Inwestorzy posiadając taki dom muszą złożyć specjalne oświadczenie, iż przed wykonaniem inwestycji zobowiązują się do wymiany pokrycia dachowego we własnym zakresie. Podobnie jak w przypadku ubiegłorocznych form wsparcia, tak i tym razem pośrednikiem w przekazywaniu pomocy będą gminy. Łącznie między gminami w województwie podlaskim rozdysponowane zostanie 30 mln zł. Zasady ubiegania się o wsparcie są identyczne jak w ubiegłym roku. Maksymalny poziom dofinansowania ustalono na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Niespełna dwa miesiące na złożenie wniosku – pierwszy nabór w gminie Suwałki

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 14 lutego 2020 roku. Pierwszą gminą, która zapowiedziała już nabór na granty na fotowoltaikę lub kolektory słoneczny są Suwałki. Osoba starająca się o wsparcie finansowe nie może być zadłużona na rzecz miasta. Kolejny wymóg to dach spełniający wymagania montażowe, czyli brak pokrycia na bazie azbestu. W ramach wsparcia w Suwałkach możliwe będzie pokrycie 65% kosztów kwalifikowanych brutto. Koszty kwalifikowane to nic innego jak zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorowej. Ponadto ze środków sfinansowanie zostaną inne zadanie takie jak: podłączenie instalacji PV lub kolektorowej do działającego systemu przesyłowego. Możliwe jest także użycie grantu do zakupu urządzeń monitorujących produkcję energii. Przyjęto, iż w przypadku fotowoltaiki o łącznej mocy 5 kWp koszty kwalifikowane ustalono na poziomie 7000 zł za każdy 1 kWp. Zobacz również: fotowoltaika Łomża.

W przypadku instalacji o wyższej mocy kwota ta spada do 6000 zł za 1 kWp. Maksymalna kwota dotacji dla domu składającego się z jednej do trzech osób wynosi 18 tys. zł.. W przypadku gospodarstwa złożonego z czterech do pięciu osób jest 21 tys. zł, a dla rodzin powyżej 6 osób jest to 25 tys. zł. Wsparcie finansowe obejmuje pełną refundację kosztów, które spoczywają na inwestorze. Wymogiem jest tu więc zakup i montaż instalacji we własnym zakresie oraz późniejsze ubieganie się o zwrot poniesionych kosztów. Za obiór techniczny instalacji odpowiedzialny jest przedstawiciel Urzędu Miasta w Suwałkach.

Author

serwisy@gt-media.pl