0 Comments

Wraz z początkiem roku poznaliśmy zakres obowiązków związanych z powołaniem rządowego pełnomocnika ds. energetyki odnawialnej. Już w ubiegłym roku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany w tym zakresie, jednak wciąż nie poznaliśmy nazwiska kandydata. Poznaliśmy już obowiązki związane z powołaniem do życia nowej funkcji.

Zeszłoroczne expose

W trakcie listopadowego expose w ubiegłym roku, Mateusz Morawiecki zaprezentował wizję utworzenia nowego stanowiska w rządzie. Pełnomocnik do spraw odnawialnych źródeł energii ma zająć się nowymi obszarami energetyki, które do tej pory nie były koordynowane przez przydzielonego do tych zadań specjalistę. Nowo powołany ekspert ma zająć się m.in. koordynacją budowy nowoczesnych farm wiatrowych, ale nie tylko. Na zapowiedziach się jednak skończyło, ponieważ od tamtej pory nie ustalono zakresu obowiązków.

Nie znamy też obszarów działania, które miałyby podlegać osobie na nowo utworzonym stanowisku. Nie ustalono również zakresu kontroli w poszczególnych ministerstwach jeśli chodzi o rozwój energetyki odnawialnej. Według analityków rynku zadania, które dotychczas obsługiwane były przez departament OZE w zlikwidowanym Ministerstwie Energii zostaną przejęte przez Ministerstwo Klimatu przy udziale innych resortów.

Powołanie do życia nowego stanowiska

Jak wskazuje w uzasadnieniu Ministerstwo Klimatu, obecna sytuacja i trendy związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii będą wymagały podjęcia próby zmaksymalizowania efektów w celu generowania korzyści dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii ma zająć się koordynacją działań w sektorze rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zajmie się on również przyspieszaniem procesów w strukturach rządowych, co ma umożliwić przyspieszenie działań w tym sektorze. Wśród obowiązków pełnomocnika zaprezentowane zostały także bardziej ogólnikowe zadania:

  1. koordynacja działań mających na celu: rozwój elektromobilności i magazynowania energii; rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, biopłynów, biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie oraz paliw alternatywnych oraz poprawę efektywności energetycznej
  2. identyfikowanie i analizowanie istniejących barier ograniczających rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przedstawianie propozycji ich zniesienia
  3. opracowywanie propozycji działań prowadzących do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużytych, w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu, a także wykorzystania zasobów geotermalnych
  4. analizowanie kierunków rozwoju i podejmowanie działań w obszarze wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów
  5. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację wykorzystania odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych
  6. opracowywanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, w tym na potrzeby transportu niskoemisyjnego oraz elektromobilności, realizujących zamierzenia i plany określone w polityce energetycznej państwa
  7. opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, przygotowywanych przez organy administracji rządowej
  8. wydawanie, w porozumieniu z Ministrem Klimatu, rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytucjom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektów i przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Politycy rządowi wskazują na konieczność rozpoczęcia pracy na nowym stanowisku jak najszybciej. Potrzebne jest chociażby uchwalenie ustawy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, stworzenie rozporządzeń dla prosumentów związanych z ustawą o OZE, jak również podjęcie działań jeśli chodzi o opracowanie ustawy o OZE i uwzględnienie w niej parametrów związanych z realizacją tegorocznych aukcji energii. Czytaj więcej pod hasłem: instalacje fotowoltaiczne.

Author

serwisy@gt-media.pl