0 Comments

Wraz z początkiem lipca wdrożono kolejne zmiany w programie rządowym „Czyste powietrze”. Wprowadzono już nową opcję rozliczania kosztów za wykonaną termomodernizację budynku oraz ekologicznych źródeł ciepła. Czekają nas jednak kolejne zmiany, istotne z punktu widzenia wszystkich inwestorów skupionych wokół odnawialnych źródeł energii. Warto śledzić aktualną sytuację, gdyż zmiany będą obowiązywać od 29 lipca.

Jedną ze zmian z zakresu termomodernizacji i montażu nowego pieca jest sposób rozliczania. Wdrożono zmianę, która zakłada, iż osoby składające wnioski po 1.07.2019 r. muszą realizować inwestycje dopiero po dniu złożeniu wniosku. Dopiero wtedy koszty kwalifikowane zostaną uwzględnione i możliwe będzie uzyskanie wsparcia. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy koszty poniesione za wykonanie projektu, czy audytu energetycznego zostaną uwzględnione. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej wprowadza jednak kolejne zmiany, które zaczną obowiązywać wraz z końcem miesiąca. Istotną zmianą jest uwzględnienie gmin w realizacji programu „Czyste powietrze”. Ich zadaniem będzie przyjmowanie wniosków o dotację oraz wstępna weryfikacja. Celem przeniesienia tych zadań na barki gmin jest przyspieszenie realizacji przyznawanej pomocy, a tym samym czasu potrzebnego złożenie wniosku i na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

W regulaminie programu zlikwidowano obowiązek spełnienia warunków technicznych dla pieców/kotłów w budynkach. Dotyczy to budynków, który otrzymały zgodę na budowę przed 15 grudnia 2020 roku. W niezmienionej formie pozostawiono zapis dotyczący normy europejskiej EN 303-5:2012 dla instalacji na paliwa stałe. W punkcie 6.1 „Okres kwalifikacji kosztów” zmieniła się formuła dotycząca czasu potrzebnego na wykonanie inwestycji. Wydłużono go z dotychczasowych maksymalnych 24 miesięcy do 30 miesięcy od dnia składania wniosku o pomoc.

Doprecyzowane terminy oraz nowy wzór wniosku o dofinansowanie

W regulaminie dookreślone zostały źródła ciepła. Pozwala to wykluczyć błędne postrzeganie niektórych inwestorów, że do programu dofinansowania kwalifikują się także źródła ciepłej wody użytkowej. Od teraz są to wyłącznie źródła ciepła służące ogrzaniu budynku. W jednym z punktów doprecyzowano także pojęcie beneficjentów (pkt 7.4 podpunkt 2). Beneficjentami dotacji z programu „Czyste powietrze” są więc osoby będące w posiadaniu budynku (właściciel) lub też współwłaściciele nieruchomości, którzy otrzymali pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego przy jednoczesnej zgodzie reszty współwłaścicieli. W celu uproszczenia składania wniosków, podjęto decyzję o wprowadzeniu nowego formularza. Skrócono także drogę potrzebną do realizacji inwestycji w fotowoltaikę, czy wymianę źródeł ciepła w domu na niskoemisyjne.

W tym celu dołączono załącznik we wniosku, który zawiera warunki umowy na dofinansowanie, a także oświadczenie woli wnioskodawcy. W ten sposób zlikwidowano potrzebę zgłaszania się kolejny raz z wnioskiem o chęci zawarcia umowy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czytaj więcej o programie Czyste powietrze.

Następną zmianą jest likwidacja składania weksla in blanco z klauzulą bez protestu. Dokument ten dotychczas służył jako forma zabezpieczenia dla właściwej realizacji umowy o dofinansowanie. Udoskonalono również instrukcję wypełniania wniosku. Wprowadzono także nowe wzory dokumentów: protokół końcowy, protokół z odbioru robót oraz wniosek o płatność.

Author

serwisy@gt-media.pl