1 Comments

Jakiś czasu temu informowaliśmy o przeniesieniu ciężaru przyjmowania wniosków w programie rządowym „Czyste powietrze” na barki gmin. Jak się okazuje, dotacje wspierające m.in. inwestycje w fotowoltaikę są wypłacane zdecydowanie sprawniej niż wcześniej. Przypomnijmy, że przed zmianą w programie za przyjmowanie dokumentów odpowiedzialne były wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Dwa miesiące i znaczna poprawa w liczbie umów na dofinansowanie

Ostatnie dwa miesiące realizacji programu „Czyste powietrze” przez gminy przynoszą zamierzone efekty. W tym okresie podpisanych zostało więcej umów o dotację, niż w przeciągu pierwszych ośmiu miesięcy obowiązywania programu. Obecna liczba przyjmowanych wniosków o wsparcie na realizację zadań z zakresu montażu fotowoltaiki, wymiany pieców i kotłów na mniej emisyjne jest jednak wciąż niższa niż zakładana zgodnie z wymaganiami unijnymi. Niemniej jednak Ministerstwo Środowiska zdało pierwszy raport z danymi statystycznymi obejmującymi dwa miesiące przyjmowania wniosków przez gminy.

Resor wskazuje, że do dnia 26.07 zebrano łącznie 69 444 wnioski o dotację z programu. W przypadku 33 261 przyznano dofinansowanie, sporządzono także 25 151 umów. W okresie realizacji zadań przez gminy, w ciągu dwóch miesięcy przyjęto powyżej 15 000 wniosków o finansowe wsparcie. Jak więc widzimy, dostrzegalna jest pozytywna zmiana w tempie realizacji programu. Warto wspomnieć, że problem z terminowością przyjmowania wniosków i realizacją umów na dofinansowanie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska zauważyli unijni urzędnicy. W pewnym momencie zagrożono nawet, że polski rząd zostanie pozbawiony unijnego wsparcia w związku ze zbyt wolną realizacją programu „Czyste powietrze”.

Tempo realizacji oraz dodatkowe zmiany

Czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku prosumenta skrócono także dzięki wprowadzeniu innych zmian. Oprócz zaangażowania gmin, podjęto decyzję o braku konieczności dodatkowej wizyty w miejscowym wojewódzkim funduszu ochrony środowiska. W tym celu do wniosku zostało dołączone oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci zawarcia umowy. Następnym etapem zmierzającym do przyspieszenia realizacji programu „Czyste powietrze” jest zwiększenie zaangażowania banków. Według resortu środowiska do końca bieżącego roku złożonych zostanie przynajmniej 100 000 wniosków. Nawet jeśli uda się osiągnąć taki wynik to według Banku Światowego jest on cztery razy słabszy od ilości potrzebnych zmian. Bank Światowy wskazuje na potrzebę realizacji przynajmniej 400 000 umów, aby móc mówić o efektywnej poprawie jakości powietrza w kraju.

Kwota dotacji, czas realizacji programu, beneficjenci oraz główne cele

Program „Czyste powietrze” będzie realizowany przez okres dziesięciu lat. Na zadania termomodernizacyjne oraz inwestycje w ramach OZE zostanie rozdysponowany łączny budżet w kwocie 103 mld zł. Głównym celem programu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez wymianę starych źródeł ciepła na niskoemisyjne. Według założeń, realizacja umów na przestrzeni dziesięciu lat ma umożliwić wyposażenie w nowoczesne instalacje powyżej 4 mln domów jednorodzinnych. Budżet podzielono na dofinansowanie bezwrotne (63,3 mld zł) oraz pożyczki (39,7 mld zł). Jeżeli chodzi o kwotę dofinansowania to jest ona uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Wysokość dotacji wynosi od 40% do 90%. Najwyższą kwotę dofinansowania mogą otrzymać gospodarstwa, gdzie dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł na miesiąc. Ustalono także pewne limity. Maksymalna kwota dotacji jaką można otrzymać to 53 000 zł, z kolei minimalny koszt kwalifikowany ustalono na poziomie 7000 zł. Czas na spłatę pożyczki ustalono na maksimum 15 lat. Czas potrzebny na realizację inwestycji skraca się również przez profesjonalny montaż fotowoltaiki przez sprawdzoną firmę.

Author

serwisy@gt-media.pl

One thought on “Zmiany w programie „Czyste powietrze” przyspieszyły jego realizację.

Comments are closed.