3 Comments

Program dla średnich i dużych gospodarstw wystartował. Mowa o projekcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą Agroenergia. W jego ramach rolnicy mogą ubiegać się o dotacje oraz pożyczki na zakup instalacji fotowoltaicznej, ale nie tylko. W ramach programu ustalony został minimalny próg mocy, co oznacza, iż z tego programu nie skorzystają osoby zainteresowane mikroinstalacjami.

Głównym celem programu jest dofinansowanie inwestycji zmierzających do usamodzielnienia energetycznego gospodarstw położonych na terenach wiejskich. Ma to poprawić bezpieczeństwo energetyczne oraz jakość powietrza na obszarach związanych z rolnictwem. Wsparcie finansowe można przeznaczyć na nowoczesne instalacje w ramach odnawialnych źródeł energii, magazyny energii oraz źródła ciepła. Możliwe są także inwestycje zmierzające do poprawienia efektywności energetycznej i mniejszego zużycia surowców. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto 8 lipca, a program potrwa do wyczerpania puli środków.

Kto skorzysta z dofinansowania na instalacje słoneczne?

Program Agroenergia obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie rolników indywidualnych, którzy są w posiadaniu gospodarstwa, bądź dzierżawcy nieruchomości. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie użytków rolnych o powierzchni nie większej niż 300 ha oraz minimum 5-letni okres zamieszkania w gminie, gdzie leży nieruchomość rolna wchodząca w skład gospodarstwa rolnego. W ramach programu realizowanego w latach 2019-2025, przeznaczono budżet na poziomie 200 mln zł. Podział obejmuje realizację dotacji oraz pożyczek, kwoty odpowiednio 80 mln zł oraz 120 mln zł na wszystkie projekty. Pożyczka na realizację zadań w ramach OZE może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych. Natomiast dofinansowanie pozwala na pokrycie 40% kosztów. Ustalono także minimalny i maksymalny limit, suma pożyczki zaczyna się od kwoty 100 tys. zł, a kończy na 2 mln. Czas finansowania pożyczki nie może być dłuższy niż 15 lat, nie zastosowano mechanizmu pozwalającego na umorzenie częściowe pożyczki.

Składane wnioski muszą uwzględniać w projekcie zadanie związane z bezpieczeństwem energetycznym, promocją samowystarczalności. W związku z tym pomysły rolników powinny uwzględniać koncepcje zmierzające do powstania nowego źródła energii. Właściwa realizacja programu tj. stopień zaspokojenia potrzeb energetycznych w ramach nowej instalacji będzie podlegać weryfikacji. Brak sztucznego zawyżania kosztów instalacji zapewniają kryteria maksymalnych kosztów brutto dla wybranych technologii.

Szczególna pozycja instalacji PV oraz pozostałe inwestycje w ramach OZE

Fotowoltaika jest szczególnym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej uwzględnionym w programie Agroenergia. Ustalono jednak pewne limity, które jak już wcześniej wspominaliśmy wykluczają montaż mikroinstalacji. Instalacje słoneczne muszą generować minimalną moc na poziomie 50 kWp, a maksymalnie 1 MWp. Farmy wiatrowe mogą generować moc do 3 MW, a elektrownie wodne do 5 MW. Próg maksymalny dla inwestycji to odpowiednio 2,5 mln zł brutto, 6 mln zł/MW oraz 25 mln zł/MW. Źródła ciepła na biomasę o mocy nie wyższej niż 20 MWt mogą liczyć na 2,2 mln zł/MW brutto, biogazownie (300 kW-2 MW) – 15 mln zł/MW. Warto też wspomnieć o kolektorach słonecznych, gdzie maksymalny koszt brutto dla inwestycji wynosi 1000 zł za kW. Ostatnim zadaniem, na które można otrzymać finansowanie są magazyny energii. Tutaj maksymalny CAPEX nie może być wyższy niż 50% kosztów poniesionych na instalacje OZE.

Author

serwisy@gt-media.pl

3 thoughts on “Ruszyły dotacje na fotowoltaikę dla rolników – program Agroenergia.

Comments are closed.